Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

GIA HUẤN CA

Nguyễn Trãi

Xem nhanh:

Lời Mở Đầu

1. Đặt quyển sách, vắt tay nằm nghỉ,

Hễ làm người dạy kỹ thì nên,

Phấn son cũng phải bút nghiên,

Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào.


 

 

 
Phần sau Xem nhanh: