Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Chinh Phụ Ngâm

Đặng Trần Côn

Xem nhanh:

IX. Tủi Thân Nghĩ Đến Phận Mình

225.  Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm,

Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông.

Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,

Trước hoa, dưới nguyệt, trong lòng xiết đau.

Đâu xiết kể, muôn sầu nghìn não,

230.  Từ nữ công, phụ xảo đều nguôi.

Biếng cầm kim, biếng đưa thoi,

Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa.

Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói,

Sớm lại chiều, dòi dõi nương song.

235.  Nương song luống ngẩn ngơ lòng,

Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?

Biếng trang điểm, lòng người sầu tủi,

Xót nỗi chàng, ngoài cõi Giang Lăng.

Khác gì ả Chức, chị Hằng,

240.  Bến Ngân sùi sụt, cung trăng chốc mòng.

Sầu ôm nặng, hãy chồng làm gối,

Buồn chứa đầy, hãy thổi làm cơm.

Mượn hoa, mượn rượu giải buồn,

Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi.
Phần trước | Phần sau Xem nhanh: