Odove Primex
Cách khéo nhất để làm vừa lòng ai đó là xin họ lời khuyên