Rsoutheell
Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra .