Franklin
Thiếu thận trọng gây nhiều tai hại hơn thiếu hiểu biết