Harold Philips
Không ai tán thưởng một cây đang trổ hoa