Epiquya
Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ