Thomas Kempis
Nhiều người muốn chứng minh rằng họ kiên nhẫn nhưng lại rất ít người hành động như vậy.