Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Nhị Thập Tứ Hiếu

Lý Văn Phức

Xem nhanh:

Tiểu sử tác giả

Lý Văn Phức tự là Lân Chi, hiệu là Khắc Trai, người làng hồ khẩu, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Hà Nội, sinh vào năm ất Tỵ (1785). Ông thi đỗ cử nhân vào năm 1819, niên hiệu Gia Long thứ 18. Ông trải ba triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.

Trong cuộc đời làm quan, ông bị nhiều lần thăng giáng, và được cử đi công cán nhiều nước ở Viễn đông. Vào năm 1849, ông bị bệnh mà mất, nhà vua liền cho truy thụ Lễ Bộ Hữu Thị Lang.

- Nhị Thập Tứ Hiếu diễn âm (hai mươi bốn truyện hiếu diễn ra quốc âm.)

  Nhị Thập Tứ Hiếu

  Người tai mắt đứng trong trời đất,

  Ai là không cha mẹ sinh thành,

  Gương treo đất nghĩa, trời kinh,

  ở sao cho xứng chút tình làm con.

  Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết,

  Thì suy ra trăm nết đều nên,

  Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền,

  Thảo hai mươi bốn, thơm nghìn muôn thu
Phần sau Xem nhanh: