W.Gớt
Cuộc sống là nghĩa vụ ngay cả trong trường hợp nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc