N. Ghenin
Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổi về đâu

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc