V. Shemtchisnikov.
Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời không phiền toái thì chẳng nên bỏ đá vào túi mà đeo

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc