Voltaire
Đôi tai là lối vào của trái tim

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc