John Gray
Nếu một người lừa tôi lần đầu, thì sự xấu hổ thuộc về anh ta, nếu lần thứ hai thì cái ô nhục thuộc về tôi

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc