Shakespear
Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai

Mười Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc