Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Truyện thơ ngụ ngôn

Lev Tolstoy

Xem nhanh:

Ngựa đực và ngựa cái

Đêm ngày ngựa cái rong chơi

Còn anh ngựa đực cả đời cày thuê

Ban ngày vất vả ê chề

Đói lòng chập choạng đêm về kiếm ăn

Lại nghe ngựa cái can rằng:

Tội gì cày xới nhọc nhằn anh ơi

Tôi mà bị chủ quất roi

Chổng mông tung vó tôi thời đá ngay

Hôm sau ngựa đực nghỉ cày

Chủ lôi ngựa cái ra thay việc đồng

Thế là ngựa cái đàng lòng

Ngày ngày đeo ách ra đồng cày thay
Phần trước | Phần sau Xem nhanh: