Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Thích Trí Tịnh dịch

Xem nhanh:

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử!  Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử!  Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.  Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thứ giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.  Tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế Bồ đề Tát bà ha.

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần)Vãng sanh quyết định chơn ngôn

Nam mô A di đa bà dạ.  Đa tha dà đa dạ.  Đa điệt dạ tha.

A di rị đô bà tỳ.

A di rị đa, tất đam bà tỳ.

A di rị đa, tì can la đế.

A di rị đa, tỳ can la đa.

Già di nị, dà dà na.

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

Thể thủ Tây phương An Lạc quốc,

Tiếp dẫn chúng sanh đại Đạo Sư,

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh,

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ,

Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu,

Cập pháp giới chúng sanh cầu chư Phật,

Nhứt thừa vô thượng Bồ đề đạo cố

Chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật,

Vạn đức hồng danh kỳ sanh Tịnh độ.

Duy nguyện Từ Phụ A Di Đà Phật,

Ai lân nhiếp thọ từ bi gia hộ.

A Di Đà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di

Cám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hoá Phật vô số ức

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (1 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (1 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (1 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (1 lần)

Hồi Hướng

Đệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm phu, tội chướng thâm trọng, luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A Di Đà danh hiệu, bổn nguyện công đức, nhứt tâm xưng niệm, cầu nguyện vãn sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quán Âm Thế Chí chư Bồ tát chúng, bỉ thế giới trung, thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc kiến, A Di Đà Phật.

Ngã kim trì niệm A Di Đà

Tức phát Bồ đề quảng đại nguyện

Nguyện ngã định huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công đức giai thành tựu

Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm

Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại

Diện kiến bỉ Phật A Di Đà

Tức đắc vãng sanh An Lạc sát.

Ngã ký vãng sanh Cực Lạc dĩ

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện

Nhứt thiết viên mãn tận vô dư

Lợi lạc nhứt thiết chúng sanh giới.

Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh

Ngã thời ư thắng liên hoa sanh

Thân đỗ Như Lai Vô Lượng Quang

Hiện tiền thọ ngã Bồ đề ký

Mong ngã Như Lai thọ ký dĩ

Hóa thân vô số bách cu chi

Trí lực quảng đại biến thập phương

Phổ lợi nhứt thiết chúng sanh giới.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thện nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Trang nghiêm Phật Tịnh độ

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ.

Nhược hữu kiến văn giả

Tức phát Bồ đề tâm

Tận thử nhứt báo thân

Đồng sanh Cực Lạc quốc,

Tận thử nhứt báo thân

Đồng sanh An Dưỡng quốc.

Nguyện

A Di Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tinh tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thính phân minh, diện phụng Di Đà, dữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã.

Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành chủng trí.

Chí tâm đảnh lễ:

Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn.

Nguyện ngã tội chướng tất tiêu diệt

Nguyện ngã thiện căn nhựt tăng trưởng

Nguyện ngã thân tâm hàm thanh tịnh

Nguyện ngã nhứt tâm tảo thành tựu

Nguyện ngã tam muội đắc hiện tiền

Nguyện ngã tịnh nhơn tốc viên mãn

Nguyện ngã liên đài tự tiêu danh

Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký

Nguyện ngã dự tri mạng chung thời

Nguyện ngã vãng sanh Cực Lạc quốc

Nguyện ngã viên mãn Bồ tát đạo

Nguyện ngã quảng độ chư chúng sanh

Chí tâm quy mạng đảnh lễ:

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Giáo Chủ, thọ quang thể tướng vô lượng vô biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, đại từ đại bi, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Như Lai Biến Pháp Giới Tam Bảo.  (1 lạy)

Hồi Hướng

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,

Ngã đẳng dữ chúng sanh,

Giai cọng thành Phật đạo.

Tam Quy Y

Tự quy y Phật

đương nguyện chúng sanh

thể giải đại đạo

phát vô thượng tâm

Tự quy y Pháp,

đương nguyện chúng sanh

thâm nhập kinh tạng

trí huệ như hải

Tự quy y Tăng,

đương nguyện chúng sanh

thống lý đại chúng

nhứt thiết vô ngại

Phần trước Xem nhanh: