Cỡ chữ: Vừa | Lớn | Lớn hơn

PHỤC SINH

Lev Tolstoy

Xem nhanh:

Lời mở đầu

PhucSinh

 

 

Mathieu XVIII, 21. - Pi-e bèn đến gần Chúa và hỏi: "Thưa Chúa, khi anh em tôi có lỗi với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có đến bảy lần không?"

22. - Jesus đáp: "Ta không nói là đến bảy lần, mà bảy mươi lần"

 

Mathieu XII, 3. - "Cớ sao ngươi nhìn thấy sợi rơm nhỏ trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây gỗ lớn trong chính mắt ngươi?"

 

Jeans XIII, 7 - "Trong các ngươi ai không có tội lỗi hãy ném đá trước nhất vào người đàn bà đó".

 

Luca, VI, 40. - Học trò không hơn được thầy; nhưng học trò nào tu hành trọn đạo thì tất sẽ được như thầy.

 
Phần sau Xem nhanh: