Tìm kiếm: Alexandra Ripley

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Alexandra Ripley
Năm 1987, Nhà xuất bản Văn học bắt đầu cho ra mắt bạn đọc bộ "Cuốn theo chiều gió" của nhà văn Margararet Mitchell. Bản dịch của Dương Tường. Đây là một bộ sách lớn không phải chỉ của nền văn học...