Tìm kiếm: Bram Stoker

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Bram Stoker
Cách đây cũng khá lâu, lhoxung có ra nhà sách, thấy có bán cuốn "Dracula". Vốn nghe tiếng tác phẩm này tự lâu, bèn hí hửng chạy tới định mua. Ai ngờ là sách lược dịch. lhoxung vốn căm thù sách lược...