Tìm kiếm: Brian Greene

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Brian Greene
Cơ học lượng tử, lý thuyết về những cái vô cùng bé, đã được xây dựng trong những năm 1910-1930 bởi một nhúm những con người lãng mạn như Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Edwin...