Tìm kiếm: Claudette Williams

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Claudette Williams
− Cha...Cha đừng nói không nữa! Đừng cha! Cha ác lắm ! Kathleen Newbury nức nở. Cô đang ở cái tuổi mừơi bốn, cái tuổi mà một sự chấp thuận hay chối từ có thể trở thành cả một vấn đề sống chết....