Tìm kiếm: Hứa Trọng Lâm

Tìm được 4 kết quả
Tác giả: Hứa Trọng Lâm
Theo sử Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua Đế Cốt là Giảng Định đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt .Bà Giảng Định cho là điềm lành , liền lấy...
Tác giả: Hứa Trọng Lâm
Phong ThầnHứa Trọng Lâm Hồi 1: Trụ Vương tế miễu bà Nữ Oa Theo sử Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua Đế Cốt là Giảng Định đi cầu con ở gò Cao...
Tác giả: Hứa Trọng Lâm
Trụ Vương Tế Miễu Bà Nữ Oa Theo sử Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua Ðế Cốt là Giảng Ðịnh đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt. Bà Giảng Ðịnh cho...
Tác giả: Hứa Trọng Lâm
Trận Hồng Sa Võ Vương đành lâm nạn Ðạo Ðức chơn quân vâng lệnh cầm gươm đến trước trận kêu lớn: - Vương Diệc! Ngươi quen thói hung hăng, không thuận cơ trời. Mười trận đã bị phá hết tám rồi mà...