Tìm kiếm: Ilya V. Gaiduk

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Ilya V. Gaiduk
Mặc dù trong suốt cuộc chiến tranh, Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được hai đồng minh hùng mạnh Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ, nhưng các nước này lại không được các nhà sử học nghiên cứu về cuộc...