Tìm kiếm: J. I . WEDGWOOD

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: J. I . WEDGWOOD
“Ngươi hãy trở về nơi nội tâm và nhìn rõ ở đấy, nếu ngươi chưa được tốt đẹp thì ngươi hãy làm như một kẻ nặn tượng hằng trau chuốt cho pho tượng được đẹp, kẻ nặn tượng cắt xén chỗ này, làm phẳng...