Tìm kiếm: Jean de La Fontaine

Tìm được 2 kết quả
Jean de La Fontaine (1626- 1695) là một thi sĩ trứ-danh của Pháp-quốc, qua đời đúng 300 năm*. Khắp thế-giới đều hoan-nghênh các bài ngụ ngôn do ông sáng-tác, thực-tế, giản-dị và hữu -ích, được...
Truyện Thơ phỏng theo Truyện Ngụ Ngôn của Jean de La FontaineJean de La Fontaine (1626- 1695) là một thi sĩ trứ-danh của Pháp-quốc, qua đời đúng 300 năm*. Khắp thế-giới đều hoan-nghênh các bài ngụ...