Tìm kiếm: Khrusev

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Khrusev
HỒI KÝ KHRUSEVNguyễn Học (dịch từ bản tiếng Nga)Toàn bộ bản viết của Khrusev lần đầu tiên công bố năm 1990-1995 trong tạp chí “Các vấn đề lịch sử”.Cuốn sách sử dụng ảnh của kho tài liệu nhà nước...