Tìm kiếm: Lương Vĩnh Kim

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Lương Vĩnh Kim
Nói đến pháp luật, ta thường nghĩ ngay đến những cái gì nghiêm túc, hiện thực, liên quan đến việc điều chỉnh các hành vi, cái mối quan hệ của con người trong xã hội bằng các quy phạm pháp luật cụ...