Tìm kiếm: La Quán Trung

Tìm được 6 kết quả
Tác giả: La Quán Trung
Bài Ca Mở Đầu (Và cũng là bài ca kết thúc) Sông dài cuồn cuộc ra khơi , Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu... Dở hay, thành bại nào đâu? Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ ! Non xanh còn đó...
Tác giả: La Quán Trung
Sông dài cuồn cuộc ra khơi , Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu... Dở hay, thành bại nào đâu ? Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu thành mơ ! Non xanh còn đó trơ trơ , Tà dương lần lửa sưởi hơ...
Tác giả: La Quán Trung
Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa Bài Ca Mở Đầu (Và cũng là bài ca kết thúc) Sông dài cuồn cuộc ra khơi, Anh hùng: sóng dập, cát vùi thiên thu... Dở hay, thành bại nào đâu? Bể dâu chớp mắt, nghoảnh...
Chiếm phần mộ, huyệt thiêng sinh giặc Chơ cảnh Xuân,gái đẹp động gian. Đang nói chuyện hôm ấy ở nhà Vũ Học, Sái Kinh sai người hầu hỏi tên viên quan ngồi nhìn trần nhà không chịu nghe giảng binh...
Tác giả: La Quán Trung
Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn Sơ Viên Thiệu thua đau mấy phen vội thâu tàn quân, về Ký Châu dưỡng bệnh, thường than vãn vì chẳng nghe lời Ðiền Phong mới ra nổi này.
Núi Hươu Lẻ, Tống Công Minh đánh lớn Lũng Đá Xanh, Lư Tuấn Nghĩa bị vâyĐang nói chuyện viên võ quan họ Hạ tên là Trọng Bảo, giữ chức phó thống quân nước Liêu, dưới quyền đô thống Ngột Nhan .