Tìm kiếm: Mai Hải Oanh

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Mai Hải Oanh
Có thể nói, tiên đoán của M.Bakhtin về sức sống mãnh liệt của tiểu thuyết đã được chứng thực bằng sự phát triển mạnh mẽ của tiểu thuyết Việt Nam trong hai mươi năm qua (1986-2006). Sự lo ngại về...