Tìm kiếm: N. S. Khrushốp

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: N. S. Khrushốp
N. S. Khrushốp Về Tệ Sùng Bái Cá Nhân Và Những Hậu Quả Của Nó Báo cáo mật tại phiên họp kín ngày 25-2-1956 của Đại hội lần thứ XX đảng cộng sản (bônsêvích) Liên Xô Đỗ Tịnh dịch theo bản tiếng Pháp...