Tìm kiếm: Nguyễn Huy Tự

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Nguyễn Huy Tự
Tôi(NguyenVanson) dùng quyển "Hoa tiên" của nhà xuất-bản Lửa thiêng , Quang-Minh dẫn giải. Sách được in xong ngày 5, tháng 6, năm 1958. Tiểu-sử tác-giả Tác-giả họ Nguyễn Huy, tên Tự (lại có tên thứ...