Tìm kiếm: Nguyễn Trãi

Tìm được 5 kết quả
Tác giả: Nguyễn Trãi
Thay trời hành hóa, hoàng thượng chiếu rằng,Từng nghe: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Nước non bờ cõi...
Tác giả: Nguyễn Trãi
Rồng thiêng dậy,bay rợp Lam KinhGiáo trời chỉ,dẹp tan bắc binhDựng nước thành công nhiều khó nhọcMiền Tây sông núi hẳn anh linhÔi ! Vua ta tài thánh vũ Đứng lên bốn phương kinh dinhVận nước gian...
Tác giả: Nguyễn Trãi
1. Đặt quyển sách, vắt tay nằm nghỉ, Hễ làm người dạy kỹ thì nên, Phấn son cũng phải bút nghiên, Cũng nhân tâm ấy há thiên lý nào.
Tác giả: Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi: (1380 - 1442)Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, người làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (tức phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông). Năm 21 tuổi đỗ Thái học sinh (tiến sỹ) niên hiệu Thánh nguyên thứ 1...
Tác giả: Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, người làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (tức phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông). Năm 21 tuổi đỗ Thái học sinh (tiến sỹ) niên hiệu Thánh nguyên thứ 1 triều vua Hồ Quí Ly...