Tìm kiếm: Nhóm biên soạn

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Nhóm biên soạn
a- ,A Con chữ thứ nhất của bảng chữ cái chữ quốc ngữ: 1) viết nguyên âm "a"; 2) viết nguyên âm "a" ngắn trong au, ay; 3) viết nguyên âm "e" ngắn trong ach, anh; 4) viết yếu tố thứ hai của một...