Tìm kiếm: Sogyal Rinpoche

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Sogyal Rinpoche
Trong tác phẩm này, thầy Soyal tập trung vào các vấn đề làm sao để hiểu ý nghĩa thực thụ của sự sống, làm sao để chấp nhận cái chết, và làm sao để giúp đỡ người sắp chết, và người đã chết.Chết là...