Tìm kiếm: Tạ Tỵ

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Tạ Tỵ
Kính dâng Thầy Mẹ và gia đình Tặng Hoà, người đã cho tôi đôi cánh để bay lượn suốt đời trên vòm trời Nghệ thuật Cho Dung, Linh, Chương, Châu và Diễm. Nghệ thuật là cao quý. Người làm ra Nghệ thuật...