Tìm kiếm: Tỳ Kheo Thích Chân Quang

Tìm được 1 kết quả
Đạo Đức là gì? - Đạo đức là những khuynh hướng tốt trong tâm ta, mà những khuynh hướng đó tạo nên những lời nói và hành vi bên ngoài khiến cho mọi người chung quanh ta được chuyển hóa, an vui, lợi...