Tìm kiếm: Thích Thiện Hoa

Tìm được 5 kết quả
Tác giả: Thích Thiện Hoa
"BÀI HỌC NGÀN VÀNG" là câu chuyên đã có từ xưa, một câu chuyên vô cùng thâm thúy và bổ ích cho thế đạo nhân tâm. Từ khi được biết bài học này, tôi đem áp dụng vào các công việc hàng ngày, thấy được...
A.- MỞ ĐỀMột câu nan giải nhất của nhân loại: "Vũ trụ từ đâu mà có"?Từ xưa đến nay câu hỏi này đã làm cho bao nhiêu đầu óc phải vô cùng bối rối, thắc mắc, và có khi đến cuồng loạn. Bao nhiêu mực...
Sau khi tập "Tu Tâm" của Thượng tọa Thích Thiện Hoa ra đời đã được giới Phật tử hoan nghinh tìm đọc.
Nguyên nhơn tạo luận. Giải thích tên Luận Đại thừa Khởi Tín. Nội dung của Luận này. Ngài Mã minh Bồ Tát tạo luận:
Người đời sớm phải tri cơ, Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, Dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm.