Tìm kiếm: Thích Trí Tịnh dịch

Tìm được 1 kết quả
1. Tôi nghe như thế này: Một thuở nọ đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá cùng chúng đại Tỳ kheo một vạn hai ngàn người câu hội. Các vị đó đều là bậc A la hán, các lậu đã hết,...