Tìm kiếm: Trần Ngọc Thụ

Tìm được 1 kết quả
Mẹ - trong thơ Nguyễn Bính và Đoàn Văn CừTrần Ngọc Thụ Nguyễn Bính và Đoàn Văn Cừ là người cùng quê. Đoàn Văn Cừ người làng Đô Quan, huyện Nam Trực, Nguyễn Bính làng Thiên Vinh, huyện Vụ...