Tìm kiếm: Trần Nhân Tông

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Trần Nhân Tông
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ居 塵 樂 道 賦( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông 第 一 會 Đệ nhất hội 命 憹 城 市 Mình ngồi thành thị 涅 用 山 林 Nết dụng sơn lâm 怺 業 朗 安 閑體 性 Muôn nghiệp lặng an...