Tìm kiếm: Trần Văn Cảnh

Tìm được 7 kết quả
Tác giả: Trần Văn Cảnh
Trong các hình ảnh về gia đình mà mỗi người chúng ta còn giữ lại, có lẽ hình ảnh về mẹ là sâu dậm và rõ rệt hơn cả. Nó rõ rệt đến nỗi không chỉ được gợi lại qua các kỷ niệm của cuộc sống thường...
Tác giả: Trần Văn Cảnh
Bài thuyết trình trong Ngày Gặp Gỡ Văn Hóa Việt Nam Hải Ngoại lần thứ hai, do Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Trường Tộ tổ chức về chủ đề : Phụ nữ trong sinh họat văn hoá, từ chiều thứ sáu ngày 28 tháng...
Tác giả: Trần Văn Cảnh
Ngày 08/03/1948, tại thủ đô Paris, 100000 phụ nữ biểu tình tại công trường « Cộng Hòa », dưới chân tượng Jeanne d’Arc. Nhiều cuộc biểu tình phụ nữ cùng ngày đã được thực hiện tại các tỉnh, với...
Tác giả: Trần Văn Cảnh
Từ năm 1615 đến năm 1659, trong khoảng thời gian 45 năm truyền giáo, các cha Dòng Tên đã thâu nhận một kết quả ngoài sức tưởng tượng : 100.000 người đã được đức tin. Vì đâu mà có kết quả này ? Dĩ...
Tác giả: Trần Văn Cảnh
Vào Việt Nam (1533-1659),Công Giáo đã Tăng Rất Mau và Rất Đông Số Giáo Dân Vì Giáo Lý Hợp với Tâm Tình Việt Nam   Đạo Công giáo được các giáo sỹ rao giảng ở Đàng Ngoài từ năm 1533. Nhưng trong...
Tác giả: Trần Văn Cảnh
Năm 1651 cho xuất bản hai cuốn sách quốc ngữ đầu tiên : cuốn « Tự điển việt bồ latinh » và cuốn « Phép giảng tám ngày », giáo lý công giáo, cha Đắc Lộ, dòng Tên, đã khai sinh ra chữ quốc ngữ.   1....
Tác giả: Trần Văn Cảnh
Năm 111 trước tây lịch, vua Vũ Đế nhà Hán bên Tầu chiếm lấy nước Nam Việt và cải tên là Giao Chỉ Bộ. Nước ta  bị nước Tầu đô hộ bắc thuộc lần thứ nhất, kéo dài 151 năm, bởi nhà Tây Hán. Năm 40 sau...