Tìm kiếm: Trang Tử

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Trang Tử
I. LƯỢC SỬ TRANG TỬ: Trang Châu, thường gọi là Trang tử (sống trong khoảng 369- 298 trước Tây lịch kỷ nguyên) , có lẽ là một nhà Lão học cao nhất trong các nhà Lão học cổ nhất ở Trung- Hoa. Tư-...
Tác giả: Trang Tử
Trang-Châu, thường gọi là Trang-tử (sống trong khoảng 369-298 trước Tây-lịch kỷ-nguyên), có lẽ là một nhà Lão-học cao nhất trong các nhà Lão-học cổ nhất ở Trung-Hoa. Tư-Mã-Thiên trong Sử-Ký, chương...