Tìm kiếm: Văn Tiến Dũng

Tìm được 2 kết quả
Tác giả: Văn Tiến Dũng
Một năm đã qua kể từ ngày cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 giành toàn thắng, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn...
Tác giả: Văn Tiến Dũng
Nhắc đến các danh tướng trong LS hiện đại Việt Nam không thể không nhắc đến Đại tướng Văn Tiến Dũng. Cùng với Đại tướng Vơ Nguyên Giáp, ông trở thành một trong những bậc thầy về quân sự hàng đầu...