Tìm kiếm: Vũ Ngọc Khánh

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: Vũ Ngọc Khánh
Học vị Trạng nguyên là học vị cao nhất, giành cho người đỗ đầu kho thi Đình. Người đi học trước đây phải qua ba kỳ thi lớn (không kể những cuộc sát hạch) gồm có : Thi Hương : Là thi ở các trấn,...