Tìm kiếm: X.I. Venetxki

Tìm được 1 kết quả
Tác giả: X.I. Venetxki
Tác giả của cuốn sách này là X.I. Venetxki. Qua mỗi chương, với vô số các mẩu chuyện lý thú, và gần gũi với thực tế, tác giả kể cho chúng ta nghe bằng cách nào người ta tìm ra các kim loại, đã kỳ...